تماس با ما
پیام شما می تواند شروع یک مکالمه سازنده باشد .
درباره انجمن علمی پارک های مراکز رشد ایران
آدرس دفتر ما در تهران

تهران، خیابان کارگر شمالی، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان 1

021-88220506

آدرس دفتر ما در مازندران

ساری، خیابان طبرستان، میدان شیرآوژن یا دانشجو، پارک علم و فناوری مازندران

011-33208523

info@stpia.ir

stpia.ir

and_asscio