ورود اعضاء
عضویت اعضاء
شرکت طنین تکنولوژی
شماره تماس : 091133352641
ایمیل : info@stpia.ir
این شرکت با هدف ارائه خدمات مدرن ترجمه توسط عده‌ای از متخصصین ایرانی صنعت فن‌آوری اطلاعات و استادان فن ترجمه دایر شده‌است.
شبکه مترجمین ایران
شماره تماس : 091133352641
ایمیل : info@stpia.ir
این شرکت با هدف ارائه خدمات مدرن ترجمه توسط عده‌ای از متخصصین ایرانی صنعت فن‌آوری اطلاعات و استادان فن ترجمه دایر شده‌است.
شرکت کارت ایران خودرو
شماره تماس : 091133352641
ایمیل : info@stpia.ir
این شرکت با هدف ارائه خدمات مدرن ترجمه توسط عده‌ای از متخصصین ایرانی صنعت فن‌آوری اطلاعات و استادان فن ترجمه دایر شده‌است.
شرکت مهندسی فناوران
شماره تماس : 091133352641
ایمیل : info@stpia.ir
این شرکت با هدف ارائه خدمات مدرن ترجمه توسط عده‌ای از متخصصین ایرانی صنعت فن‌آوری اطلاعات و استادان فن ترجمه دایر شده‌است.
شرکت طنین تکنولوژی
شماره تماس : 091133352641
ایمیل : info@stpia.ir
این شرکت با هدف ارائه خدمات مدرن ترجمه توسط عده‌ای از متخصصین ایرانی صنعت فن‌آوری اطلاعات و استادان فن ترجمه دایر شده‌است.
شبکه مترجمین ایران
شماره تماس : 091133352641
ایمیل : info@stpia.ir
این شرکت با هدف ارائه خدمات مدرن ترجمه توسط عده‌ای از متخصصین ایرانی صنعت فن‌آوری اطلاعات و استادان فن ترجمه دایر شده‌است.
شرکت کارت ایران خودرو
شماره تماس : 091133352641
ایمیل : info@stpia.ir
این شرکت با هدف ارائه خدمات مدرن ترجمه توسط عده‌ای از متخصصین ایرانی صنعت فن‌آوری اطلاعات و استادان فن ترجمه دایر شده‌است.
شرکت مهندسی فناوران
شماره تماس : 091133352641
ایمیل : info@stpia.ir
این شرکت با هدف ارائه خدمات مدرن ترجمه توسط عده‌ای از متخصصین ایرانی صنعت فن‌آوری اطلاعات و استادان فن ترجمه دایر شده‌است.