ورود اعضاء
عضویت در انجمن
برگزاری هفتمین جلسه هیأت رییسه انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
تاریخ خبر : چهارشنبه 24 مهر 1398
برگشت به صفحه قبل
هفتمین جلسه هیئت مدیره با حضور اعضای محترم هیأت رئیسه انجمن آقایان دکتر علی معتمدزادگان، دکتر علی باستی، دکتر خالد سعیدی، دکتر بابک مختاری و خانم دکتر خان احمدی به همراه رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شریف آقای مهندس دهبیدی پور و آقای دکتر ترابی در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

هفتمین جلسه هیأت رییسه انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران با حضور اعضای محترم هیأت رئیسه انجمن، آقایان دکتر علی معتمدزادگان، علی باستی، خالد سعیدی، بابک مختاری و خانم دکتر خان احمدی به همراه رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف آقای مهندس دهبیدی پور و آقای دکتر ترابی در محل دبیرخانه انجمن واقع در پارک علم وفناوری دانشگاه تهران برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید، انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران با کمک رییس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، دوره های آموزشی و توانمندسازی برای مدیران جدید مراکز رشد، دوره های بازآموزی برای روسای پارک های علم و فناوری و دوره آموزشی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به منظور آمادگی برای ورود به حوزه ی علم و فناوری برگزار کند.