چشم انداز و ماموریت
ماموریت:
ایجاد همگرایی علمی و فنی در مسیر چشم انداز 1404 توسعه کشور و افق های فراتر از آن در حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان، و نیز در راستای گسترش و ارتقاي پارک های علم و فناوری و مراکزرشد و توسعه کمی و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي فناوری، تجاری­ سازی یافته­ های پژوهشی، دارایی­ های فکری، نوآوری، شبکه ­سازی و مدیریت پارکهای علم و فناوری و مراکزرشد
چشم انداز:
شبکه سازی بهینه مابین تمامی فعالان حقیقی و حقوقی حوزه فناوری و کارآفرینی در اقتصاد دانش بنیان ایران