وظایف انجمن
- راه اندازی، تقویت و توسعه زیرساختهای حمایت از فناوری نظیر پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد؛
- حمایت در جهت ایجاد، رشد و تقویت شرکت های دانش بنیان؛
- كمك به تبديل ايده به محصولات، فرايندها و روش‌هاي نوين؛
- همكاري در انتقال و جذب و تجاري‌سازي فناوري؛
- تلاش براي توسعه همكاري‌هاي علمي و فناورانه بين‌المللي؛
- تدبير و راهنمايي پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري و شركت‌هاي دانش بنيان در خصوص ابداع، اختراع، نوآوري و ارتقاي محصولات و روش‌ها؛
- برنامه‌ريزي و پژوهش در جهت ارتقاي توان رقابتي شرکتهای دانش بنيان كشور؛
- مشاوره و ارائه پيشنهادات علمي و كاربردي براي حل مشكلات كشور در حوزه دانش و فناوري؛
- كمك به باز طراحي نظام ملي نوآوري، براساس توسعه دانش و فناوري و گسترش بنگاه‌‌هاي دانش بنيان.