ورود اعضاء
عضویت در انجمن
فرم ثبت نام در اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
- لطفاً نوع ثبت نام خود را مشخص نمایید:
دانشجویی (غیرحضوری)
غیر اعضای انجمن (غیرحضوری)
اعضای انجمن (غیرحضوری)
- مشخصات خود را وارد نمایید:
نام شما *
نام خانوادگی *
کد ملی *
تلفن همراه *
آدرس پست الکترونیک *
استان محل اقامت *