ورود اعضاء
عضویت اعضاء
دکتر علی معتمدزادگان
سمت : رئیس هیأت مدیره
آدرس پست الکترونیک : amotgan@yahoo.com
نمایش پروفایل
دکتر خالد سعیدی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره
آدرس پست الکترونیک : khaledsaeidi@gmail.com
نمایش پروفایل
دکتر علی باستی
سمت : دبیر
آدرس پست الکترونیک : basti@gstp.ir
نمایش پروفایل
دکتر بابک مختاری
سمت : خزانه دار
آدرس پست الکترونیک : bmokhtari@scu.ac.ir
نمایش پروفایل
دکتر عباس زارعی هنزکی
سمت : عضو هیأت مدیره
آدرس پست الکترونیک : zareih@ut.ac.ir
نمایش پروفایل
دکتر معصومه خان احمدی
سمت : عضو هیأت مدیره
آدرس پست الکترونیک : Chem_khanahmadi@yahoo.com
نمایش پروفایل
دکتر علی فتی
سمت : عضو هیأت مدیره
آدرس پست الکترونیک : Fata.ali@gmail.com
نمایش پروفایل
دکتر داریوش پورسراجیان
سمت : عضو هیأت مدیره
آدرس پست الکترونیک : poursarrajian@yahoo.com
نمایش پروفایل
دکتر حمید مهدوی
سمت : عضو هیأت مدیره
آدرس پست الکترونیک : hmahdavi@istt.ir
نمایش پروفایل
دکتر موسی حسام
سمت : هیأت مدیره علی البدل
آدرس پست الکترونیک : mhesam@yahoo.com
نمایش پروفایل
دکتر حسن حیدری
سمت : هیأت مدیره علی البدل
آدرس پست الکترونیک : Heidari.hassan@gmail.com
نمایش پروفایل
دکتر خسرو سلجوقی
سمت : هیأت مدیره علی البدل
آدرس پست الکترونیک : ksaljoghi@yahoo.com
نمایش پروفایل
دکتر عطاءاله ربانی کلشتری
سمت : بازرس
آدرس پست الکترونیک : hrs.rabbani@gmail.com
نمایش پروفایل
دکتر سید علی نجومی
سمت : بازرس
آدرس پست الکترونیک : Ali.nojoumi@gmail.com
نمایش پروفایل
دکتر مهران گرمه ء
سمت : بازرس علی البدل
آدرس پست الکترونیک : garmehi@nkstp.ir
نمایش پروفایل