دکتر علی معتمدزادگان
سمت : رئیس هیأت مدیره
آدرس پست الکترونیک : amotgan@yahoo.com
نمایش پروفایل
دکتر خالد سعیدی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره
آدرس پست الکترونیک : khaledsaeidi@gmail.com
نمایش پروفایل
دکتر بابک مختاری
سمت : خزانه دار هیأت مدیره
آدرس پست الکترونیک : bmokhtari@scu.ac.ir
نمایش پروفایل
دکتر علی باستی
سمت : دبیر انجمن پارک
آدرس پست الکترونیک : basti@gstp.ir
نمایش پروفایل
دکتر عباس زارعی هنزکی
سمت : عضو انجمن پارک
آدرس پست الکترونیک : zareih@ut.ac.ir
نمایش پروفایل
دکتر معصومه خان احمدی
سمت : عضو انجمن پارک
آدرس پست الکترونیک : Chem_khanahmadi@yahoo.com
نمایش پروفایل
دکتر علی فتی
سمت : عضو انجمن پارک
آدرس پست الکترونیک : Fata.ali@gmail.com
نمایش پروفایل
دکتر داریوش پورسراجیان
سمت : عضو انجمن پارک
آدرس پست الکترونیک : poursarrajian@ystp.ac.ir
نمایش پروفایل
دکتر حمید مهدوی
سمت : عضو انجمن پارک
آدرس پست الکترونیک : hmahdavi@istt.ir
نمایش پروفایل