ورود اعضاء
عضویت در انجمن
سلام خدمت اعضای محترم انجمن
ضمن تبریک مجدد سال نو امیدوارم همه شما، کارکنان، شرکت ها و خانواده هایتان در سلامت باشید.
برای بررسی میزان تاثیر گذاری اعضای انجمن در تامین خدمات و محصولات مرتبط با شیوع کوید-۱۹ در سطح ملی، پرسشنامه ذیل با چند سوال ساده طراحی شده است. ممنون می شویم حداکثر در ده دقیقه به سوالات ذیل پاسخ بدهید (ایمن بمانیم).
1. اطلاعات زیر را برای ثبت مشخصات فردی خود وارد نمایید .
نام عضو *
نام تکمیل کننده *
نام خانوادگی *
2. آیا شما خدمات یا محصولی متناسب با نیاز جامعه برای مقابله با کووید۱۹ عرضه نمودید؟
بله
خیر