ورود اعضاء
عضویت اعضاء

کارگاه آموزشی پیاده سازی نوآوری باز در پارک های علم و فناوری

 

اهداف 

مفهوم نوآوری باز 

محرک ها، فعال کننده ها و موانع نوآوری باز

راهبردها و تاکتیک های نوآوری باز

همگرایی و نوآوری باز

رویکردهای جدید در نوآوری باز و کارآفرینی