ورود اعضاء
عضویت در انجمن
چشم انداز انجمن

 

چشم انداز:

تبدیل انجمن به معتبرترین مرکز غیردولتی ارائه خدمات به نهادهای حامی نوآوری،  ارزیابی سیاست ها و برنامه های مراکز سیاستگذار، قانونگذار و اجرایی در حوزه  پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری و اقتصاد دانش بنیان ایران