ورود اعضاء
عضویت در انجمن
اهداف انجمن

اهداف 

1-شبکه سازی فعالین  حقیقی و حقوقی حوزه  نوآوری و فناوری

2-ارزیابی و پایش نظام های نوآوری و فناوری

3-همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در   راستای ارتقای نظام  نوآوری در کشور 

4-برگزاری تورهای فناوری و گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

5-برگزاری کارگاه های  آموزشی و توانمندسازی

6-انتشار نشریات علمی مرتبط با حوزه نوآوری و فناوری