ورود اعضاء
عضویت در انجمن
اعضای هیأت موسس انجمن
1. دکتر علی جبار رشیدی
2. دکتر امیرحسین دوائی مرکزی
3. دکتر محسن شریفی
4. دکتر قاسم مصلحی
5. دکتر امیر عبدالله
6. دکتر علیرضا فیض بخش
7. دکتر محمود احمدپور
8. دکتر احمد جعفرنژاد
9. دکتر مهدی کشمیری
10. دکتر سید احمد فاضل زاده
11. دکتر مجید متقی طلب
12. مهندس اشک فتحی