ورود اعضاء
عضویت در انجمن
اساسنامه انجمن

- سند چشم انداز سال 1404 کشور

- قانون اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- نقشه جامع علمی کشور

- قانون برنامه پنجم توسعه کشور

- قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

فایل اساسنامه را می توانید از این قسمت مشاهده نمایید :
اساسنامه انجمن
مشاهده فایل